תקנון

מסתורי חדרי בריחה מברכת אותך על כניסתך לאתר הרשמי שלה.

זהו הסכם בינך לבין מסתורי חדרי בריחה ומפקח על השימוש שלך באתר הרשמי של מסתורי חדרי בריחה (להלן "האתר").

דף הבית / תקנון

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

1. האתר הינו בבעלות חברת ארכינטו בע"מ ח.פ. 514228261 (להלן: "החברה")

2. יובהר, כי ילדים שגילם מתחת ל-5 שנים אינם רשאים להשתתף במשחק ו/או להיכנס לחדרי הבריחה.

3. האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4. האתר, על כל התכנים המופיעים בו, מוצע לציבור ולמשתמש כמות שהוא (As Is). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

5. החברה שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה ו/או הבהרה בכתובת המייל לפניות info@mistory.co.il או בטלפון 054-4248855 .אנו נעשה כמיטב יכולתנו לענות ולהגיב באופן מלא תוך זמן סביר.

תקנון התנהגות

6. הכניסה לחדרי הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.

7. הכניסה לחדרי הבריחה עם מזון ו/או משקאות אסורה בהחלט.

8. חל איסור מוחלט לנהוג בחדרי הבריחה באלימות מילולית ו/או פיזית כנגד עובדי חדר הבריחה ו/או המשתתפים במשחק ו/או כל אורח אחר במתחם.

9. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא לכל אדם ו/או רכוש.

10. החפצים המצויים בחדר הבריחה, הנם רכושה הבלעדי של החברה. אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש החורג מהנחיות המשחק.

11. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

12. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים, מכשירי הקלטה ו/או מכשירים אלקטרוניים אחרים מכל סוג, בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק. המזמין מתחייב בזאת שלא להכניס אף אחד מהמכשירים האמורים לחדרי המשחק.

13. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר ו/או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי או אחר.

14. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מחדרי הבריחה ללא קבלת החזר כספי.

15. החברה תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יפר הוראות תקנון זה ויגרום לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן כלפי כל גוף או רכוש לרבות כלפי עובדי החברה ו/או משתתפי המשחק ו/או כל צד ג' אחר.

16. כל אחד מחדרי הבריחה מצולמים ומוקלטים. מובהר כי החברה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים ו/או בהקלטות מחדרי הבריחה ו/או ממתחם הפעילות בכלל, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתתפים, וזאת לכל צורך לרבות לצורכי פרסום החברה, בכל עת ובכל מדיה.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

פרטיות

17. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן DSS-PCI. עם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

18. החברה מתחייבת כי לא יועברו פרטים אישיים שנמסרו כחלק מתהליך ההזמנה באתר לגורמים אחרים. הפרטים ישמשו לצורך הזמנת המשחק ו/או שיווק ופרסום חדרי בריחה נוספים ושירותים נוספים שמציעה החברה (אם אין ברצונכם לקבל מידע פרסומי כתבו לנו במייל ותוסרו מיידית מרשימת התפוצה – info@mistory.co.il). אין באמור לעיל כדי לגרוע מסעיף 15 לתקנון זה.

מדיניות הזמנה וביטול

19. הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה בסך של עלות המשחק לשחקן בודד/או יותר עפ"י רצון החברה, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה .

20. הזמנה של פעילות תקבל תוקף רק לאחר קבלת אישור מאת החברה בדוא"ל על תשלום, בהתאם לפרטי התשלום שהועברו.

21. הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

22. תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.

23. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות על חשבון המזמין.

24. ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של החברה כפי שמצוין בתקנון זה.

25. מועד הביטול / השינוי ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של החברה.

26. ביטול הזמנה יהיה בתוקף רק לאחר אישור הביטול, בדוא"ל חוזר מהחברה, המאמת את כל פרטי הביטול.

27. ביטולים או שינויים יאושרו עפ"י החוק להגנת הצרכן. (עד שבועיים מיום ביצוע ההזמנה ובתנאי שנותר מעל שבוע למועד המשחק)

28. החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד אישור הביטול.

שונות

29. כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זאת הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת החברה, בכתב ומראש.

30. על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר החברה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו בישראל.

נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה או הבהרה.

Call Now

}